IntegraClean 2.0™

ระบบควบคุมรักษาคุณภาพน้ำแบบไม่ใช้สารเคมีสมบูรณ์แบบ

ระบบควบคุมรักษาคุณภาพน้ำโดยไม่ใช้สารเคมีเป็นเรื่องผู้บริหารต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วยขจัดความเสี่ยงด้านการจัดการเนื่องมาจากการนำไปใช้ การจัดเก็บ การกำจัดและการแพร่กระจายของสารเคมีอันตราย โดยทั่วไประบบควบคุมรักษาคุณภาพน้ำแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถือว่าประสบความสำเร็จในการใช้งาน และปัจจัยเสริมที่ว่าผู้ใช้งานได้ดูแลรักษาอุปกรณ์ของระบบตามคำแนะนำของผู้ผลิตได้ดีเพียงใด ทั้งนี้ระบบการควบคุมรักษาคุณภาพน้ำทั้งแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการใช้สารเคมีต่างก็มีข้อจำกัดในการดำเนินการที่เหมาะสมต่างกัน Griswold Water Systems ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการและแก้ไขปัญหาในการควบคุมรักษาคุณภาพน้ำด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำเสนอระบบ IntegraClean 2.0TM บริหารจัดการด้านควบคุมรักษาคุณภาพน้ำในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์สมบูรณ์แบบ

ระบบควบคุมรักษาคุณภาพน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นสาเหตุของปัญหาหลายอย่าง ซึ่งระบบ IntegraClean 2.0TM สามารถขจัดปัญหาดังกล่าวได้ดังนี้:

  • การเติมสารเคมีในปริมาณที่ไม่เหมาะสม Incorrect Chemical Dosing: IntegraClean 2.0TM เป็นระบบควบคุมรักษาคุณภาพน้ำที่ปราศจากการใช้สารเคมี ดังนั้นจึงตัดปัญหาการเติมสารเคมีปริมาณมากจนก่อให้เกิดมลพิษหรือน้อยไปจนไม่เกิดประสิทธิภาพในการบำบัดได้
  • ความไม่มีประสิทธิภาพของการทำงาน Poor Operational Practices: เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Electrodynamic Field ความถี่สูงของ Glisworld Water Systems อยู่ในระดับแนวหน้าและให้สัญญาณที่แรงกว่าถึงสี่เท่า ทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมรักษาคุณภาพน้ำ
  • ความไม่มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารแขวนลอย Ineffective Solids Management: ด้วยการออกแบบที่ยอดเยี่ยม CleanSweepTM ของ GWS จึงมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสารแขวนลอยต่างๆ ที่อยู่ในน้ำได้อย่างดี ทำให้รอบของการเปลี่ยนถ่ายสูง (increased cycles of concentration).
  • การเฝ้าติดตามและดูแลที่ไม่เพียงพอ Inadequate Service: InstAlertTM สามารถส่งสัญญาณไร้สายเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามการทำงานของ Wave 2.0TM ได้อย่างใกล้ชิด มีขัอมูลเพื่อให้สามารถทราบสถานะและคุณภาพของน้ำในระบบได้ตลอดเวลา สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการเข้าตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่าย (Certified Service Partner) เป็นประจำทุกเดือน

ประหยัดการใช้น้ำในระบบด้วย IntegraClean 2.0TM

Given how many resources they consume, cooling water systems, and their cooling towers, are costly, and are therefore prime territory for significant inroads at cost containment.

เพิ่มรอบความเข้มข้นของน้ำ Increase Cycles of Concentration (C of C)
ระบบควบคุมรักษาคุณภาพน้ำ IntegraClean 2.0TM ช่วยให้น้ำหมุนเวียนมีรอบความเข้มข้นของน้ำสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประหยัดน้ำที่ใช้เพิ่มเข้ามาในระบบ ลดปริมาณน้ำทิ้ง ทำให้ลดค่าน้ำในระบบลง

ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำทิ้ง Eliminate Sewer Fees
เนื่องจากการควบคุมรักษาคุณภาพน้ำด้วย Wave 2.0TM เป็นการจัดการที่ไม่ใช้สารเคมี ดังนั้นจึงไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษต่างๆ ปะปนเข้าไปในน้ำที่ระบายออกมาจากระบบน้ำคูลลิ่ง จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำบัดก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

นำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ Reuse Discharge Water
นอกเหนือไปจากการตัดค่าใช้จ่ายในการควบคุมรักษาคุณภาพน้ำแล้ว น้ำดังกล่าวสามารถหมุนเวียนนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เหมือนน้ำใช้ทั่วไปได้ เนื่องจากไม่มีสารเคมีปะปน เช่น รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น 


การวัดประสิทธิภาพการใช้น้ำด้วยรอบความเข้มข้นของน้ำ Measuring Water Efficiency with Cycles of Concentration (C of C)

C of C เป็นการแสดงตัวเลขที่ใช้วัดความเข้มข้นของแร่ธาตุที่ละลายอยู่ในหน่วยปริมาตรของน้ำ เนื่องจากน้ำที่ใช้หล่อเย็นในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์มีการระเหยอยู่ตลอดเวลา ทำให้แร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำมีความเข้มข้นมากขึ้นโดยที่ยังไม่เกิดการอิ่มตัวตกผลึก สามารถแสดงตัวอย่างด้วยการใช้คลอไรด์ Chlorides (Cl–) เป็นตัววัด

  • ระบบควบคุมรักษาคุณภาพน้ำแบบไม่ใช้สารเคมี Wave 2.0TM ทำให้ค่า C of C สูงขึ้น ช่วยให้ประหยัดการใช้น้ำโดยรวม และลดปริมาณน้ำทิ้ง
  • ระบบควบคุมรักษาคุณภาพน้ำแบบใช้สารเคมี มีค่า C of C ที่ต่ำกว่า ทำให้ปริมาณน้ำทิ้งสูง อีกทั้งยังต้องใช้สารเคมีในการบำบัดปรับสภาพก่อนระบายออกสู่ภายนอก เป็นการใช้น้ำในสิ้นเปลืองมากกว่าในการทำงานของระบบน้ำคูลลิ่ง

Comments are closed