CleanSweep™

การควบคุมกำจัดตะกรันและตะกอนที่ยอดเยี่ยม Superior Solids Management

ระบบทำความสะอาดบ่อพักน้ำ แยกตะกรันและตะกอนที่ออกแบบมาให้ทำงานประสิทธิภาพสูง High Efficiency Designed Basin Sweeping and Centrifugal Separation
การควบคุมกำจัดตะกรันเป็นเป้าหมายสำคัญมากอันหนึ่งในการป้องกันความเสียหายและประสิทธิภาพในการทำงานของชิลเลอร์เครื่องทำความเย็นและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในระบบ การกำจัดตะกรันและตะกอนที่เหมาะสมยังช่วยควบคุมการแพร่กระจายเพิ่มจำนวนของแบคทีเรีย ตะกรันที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ

Griswold Water Systems ได้พัฒนาระบบทำความสะอาดอ่างพักน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ที่ใช้พลังงานต่ำในการทำงาน ซึ่งไม่เพียงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของปั๊ม ยังมีประสิทธิภาพสูง ครอบคลุมพื้นที่ในการทำความสะอาดได้มากกว่าระบบแบบอื่นๆ ระบบ CleanSweep™ ยังทำหน้าที่กำจัดอนุภาคออกจากระบบก่อนที่จะหมุนเวียนไปกับน้ำคูลลิ่งเข้าสู่อุปกรณ์ต่างๆ และลดประสิทธิภาพในการทำงานของระบบทำความเย็น

จุดเด่น Advantages:

  • ใช้ปั๊มที่เฮดต่ำ (40 ฟุต) จึงใช้พลังงานในการทำงานต่ำ
  • ใช้หลักการควบคุมจำนวนอนุภาค แทนที่จะทำการสะสมปริมาณของอนุภาคแล้วปล่อยเข้าไปในระบบ
  • ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำใช้ เมื่อติดตั้งร่วมกับระบบบำบัดน้ำ Wave 2.0™ (หรือรวมกันเรียกว่าระบบ  IntegraClean 2.0™).
  • ควบคุมการเกิดเชื้อโรคต่างๆ ด้วยการกำจัดโคลนที่ตกตะกอนสะสมอยู่ที่พื้นอ่างพักน้ำของคูลลิ่งทาวเวอร์
  • ตัดปัญหาความเสี่ยงในการสึกกร่อนของผิวอุปกรณ์ที่เกิดจากตะกอนและจุลินทรีย์ Microbial Influence Corrosion (MIC).

ค่อยๆ ย้ายอนุภาคที่ตกตะกอนไปตามกระแสน้ำบนพื้นอ่างแบบไม่ฟุ้งกระจาย ท่อดูดอนุภาคตะกอนประสิทธิภาพสูงไปยังอุปกรณ์แยกตะกอนออกจากระบบ

Comments are closed