GWS ระบบควบคุมคุณภาพน้ำหล่อเย็นคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไม่ใช้สารเคมี

การรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญในการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ระบบคุวบคุมรักษาคุณภาพน้ำระบบหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารเคมี (non chemical cooling tower water treatment) ของ Griswold Water Systems ช่วยให้สถานประกอบการแสดงถึงความรับผิดชอบขององค์กรในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนการของการดำเนินการอีกด้วย

ทำไมจึงต้องใช้ระบบควบคุมรักษาคุณภาพน้ำแบบไม่ใช้สารเคมี

Comments are closed