ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ระบบ ‘Smart Cooling™’ ช่วยลดอุณหภูมิอากาศก่อนผ่านคอนเดนเซอร์ให้เย็นลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในสภาวะที่อากาศร้อน เครื่องทำความเย็นที่ได้ติดตั้งระบบ ‘Smart Cooling™’ จะใช้พลังงานไฟฟ้าที่น้อยกว่าในการเดินเครื่องเพื่อให้ได้ความเย็นที่ต้องการกว่าการเดินเครื่องทั่วไปที่ไม่ได้ทำการติดตั้งระบบ ‘Smart Cooling™’

ระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เป็นระบบและอุปกรณ์ที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในอาคารขนาดใหญ่ ดังนั้นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนนี้ย่อมหมายถึงการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ

energy_consumption

ตัวอย่างลูกค้าที่ได้ทำการติดตั้งระบบ ‘Smart Cooling™’ คือ Schneider Electric ที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายรวมถึงเป็นการมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลระบบปรับอากาศและข้อมูลเครื่องทำความเย็นจากผู้ผลิต สามารถนำมาคำนวณเพื่อให้ทราบถึงสภาวะที่เหมาะสมที่สุดต่อความสามารถในการทำความเย็นและการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด

ไม่ว่าเครื่องทำความเย็นจะผลิตด้วยผู้ผลิตรายใดก็ตาม สิ่งที่เป็นความสัมพันธ์โดยทั่วไปของระบบทำความเย็นคือ ยิ่งอากาศเข้าสู่ระบบทำความเย็นมีอุณหภูมิสูงเท่าใด ยิ่งต้องการความสามารถในการทำความเย็นมากเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการเดินเครื่องทำความเย็นมากขึ้นเช่นเดียวกัน

ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลสำคัญของความสามารถในการทำความเย็นและพลังงานที่ใช้ในสภาะวะอากาศฤดูร้อน โดยเปรียบเทียบข้อมูลให้เห็นทั้งก่อนและหลังการติดตั้งระบบ ‘Smart cooling™’  ให้แก่เครื่องทำความเย็นของโรงงาน Schneider Electric

tabula_ENG_snaider

เมื่อนำข้อมูลการทำความเย็นและพลังงานที่ใช้ของเครื่องทำความเย็น York YCAS 0475EB ที่อุณหภูมิบรรยากาศ 20°C และ 38°C ซึ่งเน้นข้อความด้วยสีแดงมาวิเคราะห์ จะได้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการทำความเย็นและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ดังนี้:

 T = 25°C, N(cooling capacity) = 507 kW/h; N(electricity) = 104.3 kW/h

T = 40°C, N(cooling power) = 418 kW/h; N(electricity) = 149.2 kW/h

เมื่อมีการติดตั้งระบบ ‘Smart cooling™’ เข้ากับเครื่องทำความเย็นแล้ว อากาศที่ไหลผ่านคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนของเครื่องทำความเย็นจะถูกทำให้มีอุณหภูมิลดต่ำลงเหลือ 25°C.

และจากข้อมูลเครื่องทำความเย็นจากผู้ผลิตที่ให้มา เราจะได้ค่าตัวเลขสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

ความสามารถในการทำความเย็นเพิ่มขึ้น 89 kW/h (ประมาณ 20%) ที่สภาะแวดล้อม N(T, 25°C – T, 40°C) และ % N(T, 40°C – T, 25°C) / N(T, 40°C).

สามารถลดการใช้พลังงานในการเดินเครื่อง 44.9 kW/h (ประมาณ 30%) ที่สภาวะแวดล้อม N(T, 25°C – T, 40°C) และ % N(T, 40°C – T, 25°C) / N(T , 40°C).

การติดตั้งระบบ ‘Smart cooling™’ สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ถึงสองอย่างพร้อมกันคือ เพิ่มความสามรถในการทำความเย็นของระบบและขณะเดียวกันก็ช่วยให้ลดการใช้พลังงานในการทำงานของระบบด้วย จากกรณีตัวอย่างของลูกค้าที่ยกมานี้ Schneider Electric สามารถประหยังพลังงานได้ถึง 44.9 kW/h ทุกๆ ชั่วโมง หรือเท่ากับ 359 kW/h ต่อวัน และเท่ากับ 7,184 kW/h ต่อเดือน

line_break

ระบบ ‘Smart cooling™’ สามารถติดตั้งได้กับเครื่องทำความเย็น Air-cooled Chiller หลากหลายรูปแบบและขนาดการทำความเย็นจากผู้ผลิตเครื่องทำความเย็นชั้นนำ

chiller_manufacturer

Comments are closed