Floodbreak

ประตูป้องกันน้ำท่วมอัตโนมัติ FloodBreak

นวัตกรรมใหม่ในการป้องกันน้ำท่วม

ประตู ป้องกันน้ำท่วมอัตโนมัติ FloodBreak เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันน้ำท่วมจากสหรัฐอเมริกา  เป็นนวัตกรรมใหม่ของการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมที่มีประสิทธิภาพแตกต่างจาก วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านน้ำท่วมแบบเดิมๆ ที่ต้องมีขั้นตอนการวางแผน การจัดการและบริหารทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมากมายโดยสิ้นเชิง

จาก วิธีการป้องกันน้ำท่วมวิธีเดิมๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับทางเปิดสำหรับการสัญจร ประตูทางผ่านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพาหนะหรือผู้คน ล้วนแต่เป็นวิธีการที่ต้องมีการดำเนินการทุกครั้ง (Active System) ที่ต้องทำการป้องกันน้ำท่วมผ่านบริเวณดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการปิดพื้นที่ล่วงหน้า การจัดเตรียมอุปกรณ์และผู้คนให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา การเคลื่อนย้าย การติดตั้งก่อนน้ำท่วมและการรื้อถอน ตลอดจนการจัดเก็บ ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ต้องมีการจัดการที่ดี มีความเสี่ยงจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะของบุคคล ความพร้อมของอุปกรณ์ การประสานงานต่างๆ หรือระบบควบคุมการทำงานล้มเหลวเมื่อเกิดน้ำท่วมจริง เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ทำให้ระบบการป้องกันน้ำท่วมที่ได้ลงทุนดำเนินการไปอาจล้มเหลวโดย สิ้นเชิง

FloodBreak-ประตู-ผนัง-พนัง-ป้องกันน้ำท่วม-อัตโนมัติFlood_gate_flood_protect_ป้องกัน_น้ำท่วม_ประตู_ทางเข้า_floodbreadk_entrance

ประตู_ผนังกั้นน้ำอัตโนมัติ

vehicle_gate

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.passivefloodgate.com

บริษัท เดอะคอมพาเนี่ยน เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เรายินดีพร้อมให้คำแนะนำและการปรึกษาสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก เหตุการณ์น้ำท่วมด้วยผลิตภัณฑ์ประตูป้องกันน้ำท่วมของ FloodBreak อย่างมีประสิทธืภาพและเหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นของท่าน

Comments are closed